Coach, chef eller ledare? : Skiljer sig ledarskapet åt mellan idrottsorganisationer och näringsliv?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Vårt syfte med denna uppsats har varit att öka vår förståelse för om, och i så fall hur, ledarskap skiljer sig åt mellan idrottsorganisationer och näringsliv med fokus på ledare och spelare/medarbetare. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer, där både ledare och spelare/medarbetare från båda organisationer intervjuats. Ledarskapen har jämförts med hjälp av The Full Range of Leadership av Bass & Bass (2008) samt The Self- Determination Theory av Ryan & Deci (2000). Våra resultat visar att ledarskapet skiljer sig åt på flera punkter, däribland mål, konflikthantering, feedback och motivation. Vi fann även likheter som bestrider tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)