Högt teknologiskt förtroende för en blockkedjebaserad tjänst inom informationshantering : UX designprinciper

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse över UX designprinciper för att designaför högt teknologiskt förtroende på en digital tjänst som baseras på blockkedjeteknologi inominformationshantering. Studien syftar också till att skapa förståelse över om det är möjligt attskapa en blockkedje baserad digital tjänst med högt teknologiskt förtroende för personer somska genomföra en begagnad bilaffär.Studien använder teorier kring Människa-Dator-Interaktion, användarupplevelse design,användbarhet och användargränssnittsdesignFör att svara på undersökningens syfte genomfördes en designstudie där en interaktivhigh-fidelity prototyp togs fram. Prototypen bestod av ett mobilt gränssnitt av en tjänst somtillgängliggör fordonsinformation för personer som ska köpa en begagnad bil. Designarbetetpåbörjades med att försöka förstå problemet genom sex intervjuer med personer som harerfarenhet av handel med begagnade bilar för att ta fram en behovsinventering. Vidare såanalyserades data från intervjuerna sedan i en tematisk analys vilket resulterade i olika citatsom placerades i sex övergripande teman information om ägare, tjänster och hjälpmedel,enheter, information om besiktning, kontrollera ifall bil är servad, övrig fordonsinformation.Tematiska analysen resulterade i en behovsinventering på behov för personer som skagenomföra en handel med ett begagnat fordon. Under designarbetet utfördes också enexpertutvärdering med fem UX-experter.Studiens slutsats presenterar följande fem olika UX-designprinciper: (1) skapa enlandningssida, (2) feedback är mycket viktig under autentiseringsprocessen, (3) olikaetiketter för varje informationstyp, (4) tydlig feedback vid filtrering av information, och (5)tydliggör vart informationen kommer ifrån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)