Deflation och Aktiemarknaden - Lärdomar från Japan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med undersökningen har varit att utröna hur existensen av deflation påverkat aktiemarknaden. Den data som låg till grund för den ekonomiska analysen var främst finansiell data, men också makroekonomisk data, från Japan mellan 1969 och 2015. Data från USA i samma period förekom också. Den ekonomiska analysen gjordes genom att testa samband med OLS- och binärvalsmodeller. Inflation, och som resultat deflation, hade inget statistiskt säkerställt samband med avkastningen i aktieindex. Konsumentprisindex visade sig däremot påverka sannolikheten att aktieavkastningen var positiv, vilket talar för en direkt påverkan. Indirekta samband kunde påvisas – genom den kortsiktiga räntan och genom växelkursförändringar. Graden av estimeringsfel, hur fel investerare kunde antas ha om framtida inflation, visade sig ha en signifikant påverkan på avkastningen i aktieindex och på sannolikheten att avkastningen var positiv. Relationen mellan signifikanta variabler och avkastningen i aktieindex såg inte annorlunda ut under deflation, vilket påtalar det faktum att låg deflation inte skiljer sig från låg inflation i grad eller mönster av påverkan. Sannolikt är det faktum att existensen av deflation inte påverkar aktiemarknaden ett resultat av att deflationen i perioden 1969 till 2015 i japan var låg vilket innebar att inflationsförväntningarna låg nära de faktiska inflationsnivåerna. Aktiemarknaden fungerar som ett mer effektivt verktyg för hedgning mot inflation under låga, stabila nivåer jämfört med starkt fluktuerande, höga nivåer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)