Förorten mitt i stan : en kvalitativ textanalys av hur området Seved i Malmö skildras i den lokala dagstidningen Sydsvenskan

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Förorten mitt i stan - en kvalitativ textanalys av hur området Seved i Malmö skildras i den lokala dagstidningen Sydsvenskan är en uppsats på B-nivå skriven av Niklas Gustafsson och Johanna Persson i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Syftet med studien har varit att undersöka nyhetsrapporteringen kring bostadsområdet Seved i Malmö. Området är bland ett av de mest socialt utsatta i Sverige och florerar ofta i medierna, inte sällan med negativa rubriker om den problematik som finns i området. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv analyseras sex olika tidningsartiklar från dagstidningen Sydsvenskan som berör Seved. Med hjälp av kvalitativ textanalys, Teun van Dijks teorier och i synnerhet koherensbegreppet med fokus på de textuella luckor som lämnas i texten undersöks hur Seved skildras i medierna. Vidare används teorier om medielogiken, överförandet av stereotyper och andrafieringsbegreppet. Analysen visar att problemdiskursen dominerar rapporteringen kring Seved och att den kan vara en bidragande faktor till en fortsatt stigmatisering av invånarna och området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)