Regiformens Inverkan - En studie om sambandet mellan dödlighet i covid-19 och regiform på Sveriges äldreboenden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och effektivare vård. Frågan om privatiseringens effekter har återigen aktualiserats i den svenska samhällsdebatten till följd av de höga dödstalen i covid-19 på Sveriges äldreboenden under året 2020. Denna studie har undersökt om det finns något samband mellan privatiseringsgrad och dödlighet i covid-19 på Sveriges äldreboenden. Detta genom att samla in data över privatiseringsgrad per kommun samt dödlighet i covid-19 på äldreboenden per kommun. I studien kontrolleras sambandet även mot fem andra variabler som skulle tänkas kunna förklara dödligheten på äldreboenden. Resultatet visar att det inte finns något samband mellan privatiseringsgrad och dödlighet i covid-19 i respektive kommun. Med utgångspunkt i de teoretiska begreppen New Public Management, Principal-Agent och Inkompletta kontrakt diskuteras tänkbara förklararingar till att det saknas ett signifikant samband mellan den beroende och förklarande variabeln, alltså dödlighet på äldreboende och privatiseringsgrad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)