En analys av metodval - Komplexitetstyp och erfarenhet i utvecklingsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Projektledaren är en trendsättande faktor inom projekt då denne har stort inflytande över hur projektet fortskrider. Sträcker sig denne persons inflytande så långt att han eller hon också kan bestämma vilken utvecklingsmetod som används i projektet? Är det även så att mer komplexa projekt använder en viss typ av utvecklingsmetod? Efter en undersökning bedriven med ett eget utvecklat ramverk visade det sig att projektledaren kan bestämma utvecklingsmetod till viss del och att organisation bestämmer till viss del samt att det inte går att påvisa en koppling mellan utvecklingsmetod och projektkomplexitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)