Syrien och EU - en studie om ökad integration

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar det nya, ännu osignerade, handelsavtal som arbetats fram mellan EU och Syrien. Effekterna vid en implementering av detta avtal är idag okända. Denna uppsats syftar till att utreda de möjliga effekter på handeln som avtalet kan ge upphov till, och speciell uppmärksamhet har riktats mot specialiserings- och diversifieringseffekter för syrisk industri. För att genomföra denna studie, har beräkningar av komparativa fördelar använts som metod. Resultaten visar att det nya handelsavtalet sannolikt kan komma att påverka EU och Syrien på skilda sätt, eftersom en tidigare icke-ömsesidig liberalisering har ägt rum. I korthet visar resultatet att liberaliseringar av EU:s marknader främst gäller jordbrukssektorn, medan syriska liberaliseringar berör sektorer mer generellt. Beräkningarna av komparativa fördelar indikerar att Syrien främst har fördelar gentemot EU i produktion av råvaror och textilier, sektorer som inte direkt berörs av det nya handelsavtalet. Trots detta finner uppsatsen att en specialisering mot komparativa fördelar kan komma att äga rum om den industriella strukturen förändras som en konsekvens av hårdare europeisk konkurrens. Vidare indikerar beräkningarna komparativa nackdelar för Syrien i jordbruksproduktion, något som dock kan tänkas bero på en snedvridning, eftersom europeisk jordbruksproduktion upplever ett starkt skydd. Vid en liberalisering av denna marknad kan de röjda komparativa fördelarna komma att förskjutas, och Syrien kan därför komma att öka sin jordbruksexport till EU.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)