MUNKSJÖKAJEN : Utformning av området Viken i Jönköping

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

Sammanfattning:

En del av det gamla industriområdet i Jönköping på Munksjöns västra sida ska iframtiden bebyggas med bostäder. Syftet med detta arbete är att utforma ettexploateringsförslag över den södra delen av det området. Resultatet redovisassedan i form av illustrationer över området och de tänkta byggnaderna.Målet är att skapa ett attraktivt, hållbart och trivsamt bostadsområde därarkitektonisk skönhet, variation och närheten till vatten står i fokus. Variationskapas genom differentierade byggnader, trots ett i övrigt enhetligt utförande iform av lika material och likartad stil.För att maximalt utnyttja det unika läget vid vattnet har utgångspunkten varit attalla bostäder ska ha utsikt mot sjön. Dessutom har även själva vattnet utnyttjatsför bebyggelse. Promenadstråk i området ger även allmänheten tillgång till det finaläget.Hållbart byggande är något som är högst aktuellt just nu och detta har varit encentral tanke genom hela arbetet gällande utformning av såväl byggnader somnärmiljö.För att hitta inspiration och lösningar har liknande områden studerats, blandannat genom studiebesök. Besöken och idéer från dessa har sedan legat till grundför det fortsatta arbetet och utformningen av området.Arbetet har resulterat i ett grönskande område med varierad bebyggelse, modernarkitektur och hållbara lösningar. Områdets vattennära läge har till fullo utnyttjats,något som hela Jönköping kan ta del av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)