"Förmånsbeskattning - dispositionsrätt eller åtnjutande? - En problematisering av förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt till egendom inom anställningsförhållanden i framförallt fåmansföretag."

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning med anledning av dispositionsrätt till egendom. Att huvudregeln är att en förmån som erhålls på grund av tjänst ska beskattas följer av 11 kap. 1 § i inkomstskattelagen. Frågan om förmånsbeskattning ska ske endast vid faktiskt nyttjande eller redan vid möjligheten att disponera egendom inom ramen för en anställning har inte diskuterats i några förarbeten till lagstiftning. Det har däremot diskuterats i förarbetena till slopandet av stoppreglerna 1999 samt vid flera tillfällen varit uppe för diskussion i Högsta Förvaltningsdomstolen, senast i HFD 2011 ref. 55 I-II. Uppsatsens syfte är att utreda vad som gäller kring beskattning av dispositionsrätt. Utredningen görs genom en analys av hur HFD:s praxis förhåller sig till förarbeten respektive skatteverkets allmänna råd i frågan, eftersom det senare visar vilken effekt HFD:s praxis har haft på efterföljande rättsfall. Uppsatsens slutsats är att särskilt fåmansföretagare löper stor risk att förmånsbeskattas på grund av dispositionsrätt, med anledning av självkontraheringsmöjligheterna som finns i fåmansföretag. Beskattning av dispositionsrätt sker i regel för egendom som är särskilt lämplig för privat bruk, framför allt fritidshus och fritidsbåtar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)