Anställningsformer och upplevd stress : Påverkar individers anställningsvillkor deras upplevda stressnivå?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan upplevd stress och anställningsform. Studien presenterade tre hypoteser: 1) Individer med fast anställning upplever mindre stress än individer med andra anställningsformer, 2) Anställningsform/anställningsvillkor påverkar upplevd stress i skalan PSS-14, 3) Kön, ålder, utbildning, arbetstid och familjesituation påverkar upplevd stress av arbetsförhållanden enligt stressskalan PSS-14. Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativt enkätundersökning som distributerades online med stresskalan PSS-14 som underlag. Totalt besvarade 157 personer enkäten om stress och arbete, 122 deltagare angav att de var kvinnor och 34 män. T-test för oberoende variabler genomfördes. T-testen visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan anställningsform, ålders, civilstånd, kön eller arbetstid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)