Nyheter om våld – underhållning eller information? : En kritisk diskursanalys av hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer porträtteras i svenska kvällstidningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Våld i nära relationer är ett omfattande socialt problem i Sverige och problemet förekommer regelbundet i nyhetsmedier. Denna studie syftade till att undersöka beskrivningarna av mäns våld mot kvinnor i nära relationer i två välspridda svenska tidningar. Studiens frågeställningar gällde hur våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män beskrivs samt hur relationen, våldet och dess händelseförlopp beskrivs. Kritisk diskursanalys, med utgångspunkt i Norman Faircloughs tredimensionella modell, utgjorde studiens metod och teoretiska ramverk. Analysen visade att våldsutsatta kvinnor beskrivs som anonyma, rädda eller som objekt i motsats till våldsutövande män som porträtteras som subjekt med makt. Det framkom en diskurs kring en viss typ av våldsförövare och ett motsatsförhållande mellan våld och kärlek. Resultatet visade på en fascination vid våldet och detaljerna kring våldet samtidigt som kopplingen mellan våldsutövaren och ansvaret för våldet ofta var svag. Istället kopplades våldet, som kunde beskrivas som extrema våldshandlingar, ofta till själva relationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)