Vem pratar vi om, dig eller mig? Ankomstsamtal ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Kommunikation är ett avgörande verktyg för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetetmed patienterna. Studiens syfte var att undersöka och belysa sjuksköterskorsuppfattning och erfarenhet av ankomstsamtal med patienter på en handkirurgiskavdelning. Frågeställningarna utformades efter att en inriktning gjordes påankomstsamtalens utformning, journalanvändning, bemötande, patientklienteletoch förbättring av ankomstsamtalet. En kvalitativ metod användes ochdatainsamlingen gjordes i form av semistrukturerade intervjuer medsjuksköterskor. Därefter analyserades materialet med hjälp av kvalitativinnehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskorna har en viktig roll i att gepatienter känslan av trygghet och säkerhet. Detta kan sjuksköterskorna göragenom att informera och kommunicera på ett vänligt och öppet sätt. Sättet somsjuksköterskan bemöter patienten på är betydelsefullt för hur patienten uppleversituationen och för den fortsatta vården. Sjuksköterskorna betonar vikten avinformation och hur angeläget det är att informera. Informanterna upplyser ävenom olika sätt att förbättra ankomstsamtalen på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)