Fenotypisk karakterisering av dvärgväxt hos Ragdoll

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Under år 2016 uppmärksammades inom ragdollrasen att ett ökat antal kattungar utvecklade dvärgväxt, förstoppning och mental påverkan. De flesta kattungar avled vid 3-4 månaders ålder på grund av megakolon. Scandinavian Ragdoll Club har gått igenom stamtavlor och en gemensam ”stammoder” upptäcktes, denna katt har varit mycket populär inom avel och har ett stort antal avkommor i Sverige. Utav de kullar som registrerades i SVERAK år 2016 fanns katten dubblad i nästan hälften av kullarna. Problemet verkar vara ärftligt och nedärvningen misstänks vara autosomalt recessiv. Kattungarna har testats för några kända utvecklingsrubbningar utan att man hittat orsaken. Syftet med detta arbete vara att göra en litteraturstudie över tillväxtrubbningar och att göra en fenotypisk beskrivning av de dvärgväxta ragdollkattungarna. Det finns många tillstånd som kan leda till försämrad tillväxt. I detta arbete ligger fokus på tillväxtrubbningar som har förstoppning med i den kliniska bilden. I litteraturstudien utreds sjukdomar med likartade sjukdomsyttringar hos människa; Hirschsprungs sjukdom, Downs syndrom, Smith-LemliOpitz syndrom och hypotyreos. Av dessa sjukdomar finner författaren till detta arbete att en kombination av Hirschsprungs sjukdom och Downs syndrom verkar stämma in bäst på kattungarna. Detta är en sjukdomskombination som förekommer på människa. Avvikelser i sköldkörtelfunktionen är även de intressanta vid tillväxtrubbningar och kan behöva utredas ytterligare. I arbetet sammanställs fynd från bildiagnostik och obduktion av dvärgväxta ragdollkattungar. Inga påtagliga skeletala avvikelser kunde påvisas i bilddiagnostiska undersökningar i form a röntgen- och datortomografiundersökning. För att ge mer detaljerad beskrivning av katternas storlek och proportioner gjordes ingående mätningar av skelettdelar med hjälp av datortomografiupptagningar av tre 14 veckor gamla kattungar från samma kull, som avlivats på grund av dvärgväxt. Vid obduktion av dessa kattungar kunde inga andra makroskopiska förändringar än förstoppning ses. Vid histologisk undersökning av endokrina organ kunde inga avvikelser påvisas. Den fenotypiska beskrivningen av dvärgväxta ragdollkattungar bidrar med viktig information i fortsatta arbetet att påvisa underliggande orsak till dvärgväxt hos ragdollkattungar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)