Relativvärdering som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om relativvärdering inom finansbranschen i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Bakgrund: Det finns många aktier att välja mellan på aktiemarknaden. För en person som aldrig tidigare har handlat med aktier kan det vara svårt att veta vilken investering som efter en tid kan generera ett högre värde än det satsade kapitalet. Relativvärdering är en investeringsstrategi som kan tillämpas för att identifiera dessa aktier.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning kan generera överavkastning genom investeringar i undervärderade aktier i finansbranschen. Om så är fallet, därefter påvisa vilken av värdemultiplarna som genererar högst avkastning.

Metod: Studien har att tillämpat en kvantitativ metod med deduktiva inslag. Värde- och tillväxtportföljer har komponerats med värdemultiplarna P/E-talet, P/BV-talet och direktavkastning. Värdemultiplarna har beräknats fram med sekundärdata från databasen Thomson Reuters EcoWin Pro och årsredovisningar.

Resultat: Studiens resultat påvisar att det går att generera överavkastning med relativvärdering som investeringsstrategi. Majoriteten av värdeportföljerna presterade bättre än tillväxtportföljerna. Portföljen som hade den högsta överavkastningen var värdeportföljen baserat på P/BV-talet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)