Sakskada, ren förmögenhetsskada eller fullgörelseansvar? Gränsdragningsfrågor inom ansvarsförsäkringen.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Olof Fristorp; [2013-04-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vad är en sakskada? Trots att begreppet sakskada är grundläggande saknar det klar definition. I praktiken leder detta till gränsdragningssvårigheter mot såväl begreppet ren förmögenhetsskada som begreppet fullgörelseansvar. När fråga uppstår om ett inträffat händelseförlopp utgör sakskada rör det sig ofta om ärenden för en ansvarsförsäkring. En sedvanlig ansvarsförsäkring omfattar person- och sakskada, men inte ren förmögenhetsskada eller fullgörelseansvar. Följande uppsats syftar till att ge inblick i gränsdragningen mellan vad som utgör sakskada, ren förmögenhetsskada respektive fullgörelseansvar enligt svensk försäkringspraxis. Avsikten är att uppmärksamma läsaren på att gränsfall kan förekomma och att förmedla en inblick i hur själva gränsdragningen går till. I uppsatsen granskas och kommenteras försäkringsbranschens skadereglering och resonemang. Fokus är inställt på ansvarsförsäkring för företag. I uppsatsen berörs också försäkringsprodukten allriskförsäkring för arbetsområde. Allriskförsäkring för arbetsområde är en speciell form av egendomsförsäkring som är nära sammankopplad med produkten ansvarsförsäkring. Behandlingen av allriskförsäkring för arbetsområde bidrar till en fördjupad förståelse av fullgörelseansvarets innebörd och effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)