"Vi" och "Dom" - en kritisk bildanalys av Sydsvenskans porträttering av den etniska minoritetsgruppen romer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att att öka grafiska designers med- vetenhet kring hur bilder och bildval kan påverka allmän- heten och den diskurs som förs i samhället, så att grafiska designers kan vara kritiskt medvetna i vårt yrke då vi lay- outar och väljer bildmaterial. Uppsatsen granskar hur den regionala tidningen Sydsvenskan representerar romer som etnisk minoritet genom sina bildval. Bilderna som analyse- rats har publicerats i Sydsvenskan inom perioden 2014-01- 01 till 2014-12-31. Bildanalysen har gjorts med intentionen att svara på följande frågeställningar: 1.) Hur motverkas eller främjas skillnader mellan romer och majoritetsbefolk- ningen av Sydsvenskans porträttering? 2.) Vad förmedlar bilderna i Sydsvenskan om den etniska minoriteten romer, utgående från denotation och konnotation?Den teoretiska referensramen utgår ifrån diskursanalys och inbegriper problematisering av begreppen identitet, etnicitet och rasism samt uppmärksammar hur den gene- rella mediarapporteringen kring etniska minoriteter brukar se ut. Metoden är definierad till semiotisk bildanalys med fokus på utforskandet av bildernas denotativa (beskrivan- de) och konnotativa (tolkade) betydelse. Analysen visar på flera fall där porträtteringen av den romska minoritetsbe- folkningen skiljer sig från porträtteringen av majoritets- befolkningen, något som kan skapa en skillnad i hur detvå grupperna uppfattas av allmänheten. Det resultatet indikerar att Sydvenskans porträttering under den aktuella insamlingsperioden riskerar att främja skillnader mellan romer och majoritetsbefolkningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)