CHEFSROLLENS KOMPLEXITET INOM DET SOCIALA ARBETET En kvalitativ studie om chefer inom HVBverksamheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur chefer inom HVB-verksamheten ser på sin chefsroll. Vi undersökte hur de definierar begreppen ledarskap och chefskap samt den makt en chefsroll innebär. Vi har även valt att lyfta begreppen inspiration och manipulation, där vi kort analyserar huruvida dessa begrepp är varandras motsatser eller om det finns likheter i de metoder som används för respektive begrepp. Vi har genomfört en kvalitativ studie med sex chefer från olika HVB-verksamheter. Gemensamt för alla verksamheter var att det är HVB:n för ungdomar. Vår studie förklarar utifrån Hofstedes kulturdimensioner och Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist maktdimensioner varför cheferna benämner chefsrollen och makten på ett visst sätt. Inspiration och manipulation har vi kort analyserat utifrån hur begreppen förklaras i olika forskningsartiklar och hur cheferna förklarar dessa begrepp. Studiens resultat visar på komplexiteten i chefsrollen samt problematiken att känna sig bekväm med att utöva makt, eller svårigheten att se detta i en kontext där makt ses som något fult, samt hur manipulation och inspiration är två begrepp med mycket gemensamt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)