Sjuksköterskans ledarskap inom hälso- och sjukvårdsteamet : -en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: My Svensson; Selma Huseinovic; [2019]

Nyckelord: Ledarskap; Sjuksköterska; Teamarbete;

Sammanfattning: Bakgrund: Som legitimerad sjuksköterska ingår ett ledarskap inom ett vårdteam, där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion. Denna ledarskapsfunktion är inte alltid tydlig. Ett bristande ledarskap påverkar inte endast sjuksköterskan, utan även teamet och i vissa fall vårdkvaliteten. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors ledarskap i vårdteamet. Metod: Metoden som använts är en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar har sökts fram till resultatet genom databaserna Cinahl och PubMed. Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier och åtta underkategorier. De tre huvudkategorierna är: att utvecklas inom ledarskapet, att ta ansvar som ledare och att bli accepterad som ledare. Slutsats: Vårt resultat belyser olika aspekter av ledarskapet, där sjuksköterskornas utveckling, ansvar och roll som lagledare var mest framträdande. Dock finns det olika faktorer som påverkar sjuksköterskornas ledarskap, till exempel osäkerhet och acceptans från teammedlemmarna. Utbildning inom ledarskap kan med fördel minska den oro som kan uppstå och därmed förbereda sjuksköterskan inför ledarrollen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)