Private Equity – efterbörsintroduktion : En studie om operationellvärdeskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Otto Kristiansson; Viktor Jansson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie undersöker om Private Equity som ägandeform påverkar operationell prestation förderas portföljbolag efter att de börsintroduceras. Studien är gjord på börsintroduktionergenomförda mellan 2006–2015 på handelsplatserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North.Studiens urval delas upp i två portföljer bestående av 21 PE-backade bolag respektive 51 bolag somej varit ägda av ett PE-backade bolag. Dessa jämförs under ett eventfönster på fyra år. För att mätaoperationell prestation används prestationsmåtten: operating return on assets, EBITDA-marginalsamt försäljningstillväxt. En industrijustering genomförs baserad på tvåsiffriga SIC-koder. För atttesta skillnader används icke-parametriska Wilcoxon tester. Studien finner skillnader i operationellprestation mellan portföljerna men någon övergripande fördel eller nackdel kan ej urskiljas för PE-backade bolag efter börsintroduktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)