Studenters tro på sin egen förmåga samt deras tendens att skjuta på uppgifter

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Författare: Matilda Kotkamaa; [2019]

Nyckelord: Prokrastinering; Self-efficacy; Studenter;

Sammanfattning: Prokrastinering är ett fenomen som är vanligt bland en stor mängd av befolkningen, framförallt hos studenter. Prokrastinering kan ha negativa effekter och self-efficacy ska vara en faktor som kan påverka graden av prokrastinering. I studien har en enkätundersökning gjorts på 45 studenter på Karlstad Universitet, för att undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering och self-efficacy. 44 stycken enkäter sammanställdes och analyserades i dataprogrammet SPSS. Resultaten av analysen visar på ett signifikant, negativt samband mellan prokrastinering och self-efficacy. Resultatet i studien visar på att högre nivå av prokrastinering innebär lägre nivå av self-efficacy.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)