Den gode supportern : En kvalitativ studie om hur supportrar till IFK Göteborg ser på sin kommunikativa roll.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Supportrar är en stor del av en fotbollsklubb, men de är lite av en gråzon. Även fast det inte finns en ekonomisk vinning i engagemanget finns det fortfarande motivation att vara där för klubben. Supportrar beskrivs ofta som lojala och hängivna, men är detta ord som de skulle använda för att beskriva sig själva och sitt supporterskap? IFK Göteborg har en stor skara av supportrar som de själva beskriver som lojala. Säsongen 2018 skakade om klubben då dåliga resultat ledde till en kris och relationen mellan klubb och supporter sattes på spel. Bra kommunikation är en viktig del för att behålla supportrarna och kunna styra utgången av krisen.   Syftet med studien är att undersöka hur supportrar till IFK Göteborg ser på sin kommunikativa roll, både under och utanför en kris. Studien ämnar att undersöka huruvida supportrarna uppfattar om de besitter en roll och om den rollen kommer med ansvar och skyldigheter till IFK Göteborg.  Detta är kopplat till IFK Göteborgs kommunikation gentemot supportrarna, därför är det även relevant att undersöka supportrarnas uppfattning av kommunikationen och om de ser förbättringsmöjligheter.  Då supportrarna utgör en stor del av klubben kommer studien även att undersöka hur supportrarnas identitet påverkas av den aktuella krisen. De frågeställningar som utformats för att svara på studiens syfte är:   -       Vad anser supportrar att deras kommunikativa roll är när IFK Göteborg befinner sig i och utanför en kris?   -       Hur uppfattar supportrarna klubbens kommunikation samt hur vill de att kommunikationen ska se ut?   -       Hur påverkas supportrarnas identitet när klubben är i en kris?   Studien bygger på teorier och tidigare forskning om kriser inom sport, kriskommunikation samt identitet. Det är en kvalitativ studie där intervju har använts som metod för att svara på syfte och frågeställningar.   Studiens resultat visar att supportrarna tidigt introduceras till klubben vilket stärker deras identifikation med IFK Göteborg. Det som motiverar supportrarna är gemenskapen och samhörigheten som supporterskapet erbjuder. De centrala delarna av supporterskapet är stöttning , framförande av åsikter och beskyddande av klubben oavsett om klubben befinner sig i en kris eller ej. Resultatet visar även att supportrarna är missnöjda med hur klubben hanterat kommunikationen under säsongen 2018 och de önskar mer tydlighet. Det framgår också att identiteten hos supportrarna påverkas negativt då klubben befinner sig i en kris. Konstaterbart är även att alla supportrarna ser hoppfullt på framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)