KRISHANTERING : Frågan är inte om, utan när!

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Datum: 2007-06-04

Nivå: Examensarbete D

Författare: Richard Caspar, Joakim Lindberg & Philip Savén

Handledare: Universitetslektor, docent Nils Kinch

Titel: KRISHANTERING! Frågan är inte om, utan när!

Problemformulering: I litteraturen finns en mängd olika uppfattningar om hur företag bäst skall hantera en kris. Vad som däremot saknas är ett gemensamt förhållningssätt till hur dessa bör hanteras. Går det att fastställa olika allmänna rekommendationer från fallstudier och litteraturen kring krishantering?

Syfte: Syftet med arbetet är att jämföra ett antal olika kriser för att se om det går att utforma en generell metod för krishantering inom företag.

Metod: Metoden som använts är en litteraturstudie där nio fallstudier har granskats för att därefter analyseras

Slutsatser: Våra slutsatser visar att företag bör försöka förstå sin omvärld, vara effektiva i sin kommunikation, planera för det värsta samt agera rakryggat och ärligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)