Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. Det är därmed viktigt att reflektera kring hur de val som görs i dag kan påverka framtida förutsättningar i den urbana miljön. Ett sätt att lyfta naturens värden för den urbana miljön är genom begreppet ekosystemtjänster, som beskriver ekosystemens påverkan på människors välbefinnande. Uppsala kommun genomför just nu ett stort förtätningsprojekt inom befintlig stadsstruktur, där Hammarparken i Eriksberg är ett av de planerade förtätningsområdena. Idag är Hammarparken ett populärt rekreationsområde med stor andel skogsmark. En föreslagen detaljplan för området låg ute för samråd under våren 2019, men omarbetas i nuläget då projektet fick ta emot en del kritik från allmänheten på grund av dess påverkan på rekreativa och ekologiska värden. Detta arbete undersöker hur ekosystemtjänster kan användas som metod för att utvärdera konsekvenser av förtätning, samt hur begreppet kan användas i gestaltningsprocessen för att skapa urbana grönområden med höga ekologiska och sociala värden. Arbetet utgår från Uppsala kommuns detaljplan. Genom analys undersöks vilka ekosystemtjänster som finns i området i nuläget, vilka miljöer de är knutna till, samt hur de påverkas av den föreslagna förtätningen. Analysen ligger sedan till grund för gestaltningsförslag på två skalor: vårt förslag till husplacering och en gestaltning av parkmarken, med syfte att förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster i Hammarparken. Resultatet visar en husplacering med fokus på att bevara skog i sammanhållna grönstråk, som leder vidare till kringliggande grönområden, samt en bebyggelse som frigör siktlinjer mot Ekebydalen, möjliggör gårdar med mer ljusinsläpp och plats för umgänge. Parkgestaltningen syftade till att skapa en kvarterspark som uppfyller boendes behov av vardagsrekreation, bland annat genom nyskapade målpunkter, tydligare rörelsestråk och bevarade naturområden. Ekosystemtjänster används som utgångspunkt vid gestaltningen för att förbättra förutsättningar för exempelvis pollinering, artspridning och biologisk mångfald. Avslutningsvis diskuteras resultatet, samt hur våra avvägningar påverkat utfallet. Eftersom vi inte haft samma begränsningar som kommunen har vi kunnat utforska platsen från ett annat perspektiv, vilket har lett till andra slutsatser. Grönytornas viktiga funktioner i staden kontrasterar mot behovet av fler bostäder, vilket kräver en medvetenhet hos berörda parter i stadsutvecklingen kring beslutens fördelar och nackdelar. Att arbeta med naturen som grund kan vara en metod i arbetet för social och ekologisk hållbarhet i stadsplanering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)