Fysioterapeutstudenters fysisk aktivtet under coronapandemin : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

Sammanfattning: Covid-19-pandemin har lett till en rad restriktioner vilka påverkar livsstilsval för studenter. Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter av fysisk aktivitet och dess betydelse för välmående hos fysioterapeutstudenter under den rådande pandemin. Fem intervjuer genomfördes med redan fysiskt aktiva fysioterapeutstudenter i åldrarna 23-31. Intervjuerna transkriberades och relevanta meningsenheter plockades ut. Kodning genomfördes med hjälp av Open Code och kategorier med tillhörande subkategorier formades slutligen vilket mynnade ut i ett tema. Temat Livet känns tomt och träning fyller tomheten beskriver hur fysisk aktivitet hade flera effekter både på fysisk- och psykisk hälsa samt en social aspekt där studenterna fick möjlighet att värdera hur den sociala vardagen kändes innan pandemin bröt ut. Hemisolering ledde till att dagar kändes monotona där träning kunde användas som ett verktyg för att bryta bristen på variation. Det kom dock fram att det fanns ett inre etiskt dilemma bland deltagarna när det gäller träning på gymmet. I ena änden det personliga motivet till hälsofrämjande, i kontrast till det allmänna perspektivet att minska spridningen av viruset. Resultaten indikerar vikten av att vara kreativa med träning under en global pandemi, men också förstå de viktiga effekterna av fysisk aktivitet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)