Håller arbetsgivaren vad den lovar? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av organisationens presenterade värdeerbjudande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Elin Holmström; Andersson Matilda; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Employer branding är ett omfattande ämnesområde som går ut på att attrahera individer samt behålla anställda inom en organisation. Anställda ses som humana resurser som man vill behålla inom organisationen för att värdefull kompetens och kunskap inte ska gå förlorad. Inom Employer branding finns två perspektiv, External branding och Internal branding. Det externa riktar sig till potentiellt anställda och det interna till anställda. Majoriteten av forskningen har bedrivits inom det externa området vilket tyder på ett forskningsgap inom det interna området. Tidigare studier inom det interna perspektivet har fokuserat på Internal branding-processen som kan användas som en strategi för att förmedla varumärkets löfte till konsumenter. Internal branding-aktiviteter används för att få de anställda involverade i organisationskulturen och formar dem till att agera i linje med varumärket. Varumärket bygger på organisationens värderingar som är en del av organisationskulturen. Den här studien fokuserar påslutprodukten av processen som är organisationens värdeerbjudande samt relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Studiens syfte är att bidra med såväl praktisk som teoretisk kunskap inom området Internal branding.För att besvara problemformuleringen: “Hur motsvarar organisationens presenterade värdeerbjudande de anställdas faktiska upplevelser av värdeerbjudandet?”har en kvalitativ studie genomförts i form av 10 stycken semistrukturerade intervjuer inom en och samma organisation. Samtliga respondenter har haft anställning hos Handelsbanken. Respondenternas svar finns sammanställda underolika teman i resultatkapitletexempelvis förväntningar, motivation och värderingar.Med anledning att besvara problemformulering samt lämna det teoretiska och praktiska bidrag som vi ämnar göra har två stycken analyser genomförts. Analys ett riktad till Handelsbanken och analys två till organisationer generellt. Analysdel ett riktarsig direkt till Handelsbanken. Resultatet analyseras gentemot arbetsgivarens presenterade värdeerbjudande. Slutsatsen av denna analys visarpå att Handelsbanken till hög grad motsvarar respondenternas förväntningar på det presenterade värdeerbjudandet. Detta på grund av att samtliga respondenter trivs på arbetsplatsen, kännersig som en del av organisationen samt att arbetsgivaren erbjuder vad den lovar. Det som inte motsvarade de anställdas upplevelser var mångfald och introduktion vid internrekrytering till annat kontor.I analys två använder vi oss av en metod i tre steg för att analysera resultatet gentemot den teoretiska referensramen. De faktorerna som visade sig ha störst relevans på individers förväntan var delade grundvärderingar, kontinuerlig information till de anställda om värdeerbjudandet. Samt att organisationen eventuellt korrigerar värdeerbjudandet för att kunna motsvara individers förväntningar som förändras i takt med att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare förändras över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)