Skönlitteratur och film i historieundervisningen : En litteraturstudie kring användningen av skönlitteratur och film i historieundervisningen samt hur det påverkar elevernas historiemedvetande och historieförståelse.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Det finns en mängd olika medier som är tillgängliga för klassrummet. Dessa medier kan användas i olika områden och genom olika arbetssätt. Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att undersöka vad forskningen säger om användningen av skönlitteratur och film i historieundervisningen. Litteraturstudiens frågeställning har blivit besvarad genom tidigare gjorda studier. Dessa vetenskapliga studier har granskats, undersökts och analyserats utifrån syfte samt frågeställning. Vid sökningen av relevanta vetenskapliga studier har fyra stycken databaser använts, dessa är DiVA, Swepub, Libris och Summon. Studiens resultat visar på viktiga faktorer för att historieundervisningen ska bli lyckad. Det handlar bland annat om varierad undervisning, stimulering av intresse och nyfikenhet inom ämnet historia. Skönlitteratur och film kan påverka dessa faktorer samt elevernas historiemedvetande och historieförståelse. Båda dessa medier kan förmedla historia på ett sätt som läroboken inte lyckas med. De illustrerar och gestaltar historia genom ett berättande sätt som gör att eleverna har enklare att förstå historia, enligt tidigare forskning. Det finns en mängd olika sätt att arbeta med skönlitteratur och film i historieämnet. Genom studiens resultat framgår det dock att lärare känner att de har väldigt lite kunskap om medierna. De känner sig osäkra vid användningen, därför är det enklare att använda läroboken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)