Att förändra världen med stil : En kvalitativ studie om hur mikroföretag i modebransch arbetar med hållbarhet vid  inköp

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Hållbarhet är ett begrepp som de senaste åren har blivit alltmer centralt. Konsumenter efterfrågar i allt större grad hållbara produkter och som en reaktion till detta har allt fler företag valt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Ett sätt för företag att arbeta med hållbarhet är genom sitt inköp. Inköpsfunktionen besitter idag en av de största möjligheterna att i praktiken öka hållbarheten i ett företag. En bransch som i allt större utsträckning arbetar med hållbarhetsfrågor är modebranschen. De stora klädjättarna erbjuder nu hållbara kollektioner och utförliga hållbarhetsrapporter. Dessa stora företag, med fler än 250 anställda, står dock för endast 0,1 % av alla klädföretag i Sverige. Istället är det mikroföretagen, med 0–9 anställda, som står för den stora massan, hela 95 % av företagen i modebranschen utgörs av mikroföretag. Arbetet med hållbarhet är däremot inte lika utbrett hos mikroföretagen som hos de större företagen. Orsaker till detta kan vara för att mikroföretagen inte har samma maktposition som de större företagen, och att hållbarhetsarbete kan innebära stora investeringar. Dessutom visar tidigare forskning på ett gap inom ämnena hållbarhet, inköp och mikroföretag.   Denna studie syftar till att bringa klarhet samt få en djupare förståelse för hur svenska mikroföretag inom modebranschen integrerar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhet i inköpsprocessen. Vidare syftar studien till att ge praktiska rekommendationer kring hur mikroföretag i modebranschen kan integrera hållbarhet i sitt inköp. För att kunna besvara detta har i vår teoretiska referensram tagit upp teorier kring hållbarhet, drivkrafter till hållbarhet samt inköpsprocessen. Vi har genom en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer kommit fram till vårt resultat. I studien intervjuades elva mikroföretag i modebranschen.   En slutsats vi har kommit fram till är att majoriteten av de tillfrågade företagen har en utarbetad eller påbörjad strategi för hållbarhetsarbete. En annan slutsats vi kom fram till var att det miljömässiga hållbarhetsarbetet ofta säkerställdes genom olika certifikat, och att denna typ av hållbarhetsarbete genomsyrar hela inköpsprocessen. Det sociala hållbarhetsarbetet uttryckte sig genom att dessa företag fokuserade sitt hållbarhetsarbete på att stötta lokala marknader i utsatta områden. Denna typ av arbete sträcker sig längre än det antagande om socialt hållbarhetsarbete som vi utgick från, nämligen att innefatta bra arbetsförhållanden och skäliga löner. Ytterligare en slutsats är att samtliga företag ville ta avstånd från dagens slit-och-släng-attityd. Samtliga företag vill erbjuda kläder till bra kvalitet, som i de flesta fall även skulle kunna gå att ärva eller sälja vidare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)