Upplevelser av empowerment: En kvalitativ studie med deltagare från ett empowerment-projekt för personer i arbetslöshet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna studies syfte var att undersöka upplevelser av empowerment hos deltagare i ett empowerment-projekt för personer i arbetslöshet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio personer och intervjumaterialet bearbetades genom tematisk analys. Resultatet bildade tio teman: definition av begreppet empowerment, innebörd av empowerment i projektet, likvärdighet mellan deltagare och arbetsledare, uppskattning och uppmuntran, att göra sin röst hörd, att hitta sin plats, ekonomi, vikten av social samvaro, ansvarstagande och egna initiativ, samt egenvärde. I analysen framkom att empowerment kan ha många olika innebörder för deltagare i ett empowerment-projekt. Resultaten diskuteras i relation till psykologisk teori, exempelvis KASAM, humanistiska motivationsteorier och locus of control. Implikationer för framtida forskning presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)