Motivation i en arbetsmiljö präglad av säkerhet : En kvalitativ studie om personalens erfarenheter kring motivationsarbete inom rättspsykiatrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Studiens syfte är att ge ökad kunskap kring professionellas erfarenheter om hur personal motivera patienter till vård och behandling inom den svenska rättspsykiatrin. Studien lyfter svårigheter och möjligheter med att motivera patienter till att delta i vårdprocessen, i en miljö präglad av säkerhet. Patienter som befinner sig inom rättspsykiatrin, vårdas enligt två lagar; Psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV). Patienter inom rättspsykiatrin vårdas under tvång och syftet med rättspsykiatrisk vård är att ge patienten rätt behandling och öka kunskapen hos patienten kring patientens sjukdomsbild. Rättspsykiatrisk vård är ska också vara en konsekvens av ett brott, som begåtts under en allvarlig psykisk störning. Målet med behandlingen inom rättspsykiatrin är att patienten inte ska återfalla i brott. Denna studien är av intresse ur ett socialpedagogiskt perspektiv då studien lyfter delaktighet, inkludering, exkludering, relation mellan professionell och patient och motivationsskapande och hur dessa kan uppfyllas i en miljö präglad av säkerhet.  Studien bygger på ett kvalitativt ansats, med hjälp av semistrukturerade intervjuer och med hermeneutiken som metodologisk utgångspunkt. De teoretiska utgångspunkter som används i denna studie är; Maslows behovshierarki och utvecklingsekologin. Studiens slutsats, baserat på den insamlade empirin och respondenternas utsagor, är att motivation är en viktig faktor både för patient och personal, samt att det är viktigt som professionell att inkludera patienten i vårdprocessen. Den insamlade empirin pekar även på stora kunskapsluckor och behovet av mer forskning inom den svenska rättspsykiatrin.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)