Så talar H&M och Ikea om cirkulär ekonomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för temaLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

Sammanfattning: Svenska företag har börjat prata om cirkulär ekonomi (CE)som en viktig del inom företagsverksamheter där CE har kommit att ersätta tidigare “praxis” för hållbar utveckling. Flera stora svenska företag däribland H&M och Ikea uttrycker att de vill vara en del i att leda samhällets omställning mot cirkulär ekonomi. Samtidigt bidrar H&M och Ikea till en massproduktion av konsumtionsvaror vilket leder till en förbrukning av stora mängder naturresurser. Denna studie syftar till att genom en fallstudie undersöka hur H&M och Ikea talar om CE i sin verksamhet samt hur H&M och Ikea genomopinionsbildning försöker påverka omställningen mot CE. Textanalystillämpades för att genomföra studien och svara på följande frågeställningar: Vilka argument framför H&M och Ikea kring att en omställning mot CE är nödvändig? Vilka ambitioner uttrycker H&M och Ikea i omställningen mot CE? Vilka strategier framför H&M och Ikea att de tillämpar i omställningen mot CE och vad framför de som utmaningar med arbetet? Hur uttrycker sig H&M och Ikea kring vem som har ansvar att leda omställningen mot CE? Hur uttrycker sig H&M och Ikea som opinionsbildare i omställningen mot CE? Resultatet av studien visar att H&M och Ikea framför hur en fortsatt linjär produktion och konsumtion inte är hållbar där de framför ambitioner om att de vill leda omställningen och vill implementera cirkularitet genom hela deras värdekedjor. Resultatet visar att H&M och Ikea uttrycker strategier gällande förändring av affärsmodeller, designprocesser, ökad återanvändning-och återvinning av material. Vid implementering av CE framför H&M och Ikea utmaningar gällande teknik, samarbete och regleringar. Gällande ansvar framför H&M och Ikea att de åtar sig ett ansvar i omställningen men de poängterar att beslutsfattare behöver ta ett större ansvar i att främja företagsarbete mot en omställning. Resultatet visar också att H&M och Ikea som opinionsbildare uttrycker att de vill påskynda omställningen mot CE.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)