Standardiserat vårdförlopp – Lymfom/KLL,hur ingången påverkar utgången, vilka kriterier som ärvanligast och vilka diagnoser patienter får istället förlymfom/KLL

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Patrik Larsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Vid välgrundad misstanke om lymfom eller KLL (kronisk lymfatisk leukemi) skapatienten utredas enligt SVF (standardiserat vårdförlopp) för lymfom/KLL. Patienten måsteuppfylla minst ett av sex kriterier för att uppnå detta. SVF-programmen infördes för att kortaväntetiderna och minska regionala skillnader inom cancervården.Syfte: Att se hur ingången i SVF-utredningen (vilket kriterium patienten uppfyllde för remiss)påverkar utgången. I studien undersöks också vilka kriterier och lymfomdiagnoser som ärvanligast, vilka diagnoser patienter får istället för lymfom och hur stor andel av patienternasom remitteras på fel grund.Metod: En retrospektiv journalgranskning genomfördes med alla patienter som remitteratsenligt SVF lymfom/KLL inom Region Örebro län från starten 2016 till november 2020 somstudiepopulation. Totalt granskades 549 journaler, 546 patienter inkluderades i resultatet.Information inhämtades om: ålder vid start av SVF, kriterium som föranledde välgrundadmisstanke om lymfom/KLL, vilken lymfomdiagnos patienten fick och vilken diagnospatienten fick vid avsaknad av lymfom/KLL. Resultat: Kriterierna som starkast korrelerade med diagnos av lymfom/KLL var lymfocytos,M-komponent i serum, och biopsi. Vanligaste lymfomdiagnosen var aggressivt Bcellslymfom(N=162, 49,5%). Vanligaste diagnosen istället för lymfom/KLL varospecificerad lymfkörtelförstoring (N=90, 50,3%). Vanligaste kriterierna för välgrundadmisstanke var bilddiagnostik (N=210, 41,7%) och biopsi (N=197, 39,1%). 42 (7,7%) avpatienterna saknade välgrundad misstanke. 45 (8,9%) patienter fick någon annancancerdiagnos än lymfom/KLL.Slutsats: Relativt många patienter remitterades på fel grund och denna andel var större hoskvinnorna. Palpabel mjälte som kriterium var mycket ovanligt och ledde inte till någonlymfom/KLL-diagnos. Om resultatet av denna studie är generaliserbart för hela landet skullekriteriet kunna rekommenderas att uteslutas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)