”FLUGAN” OCH POLITIKEN En meta-studie om hur operationaliseringar påverkar forskningen om mobiliserings- och förstärkningsteorin.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Andreas Rehn; [2021-02-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats avser att undersöka varför forskningen om internets effekter på politiskt deltagande inte lyckats finna svar på om internet förstärker klyftorna i deltagande eller mobiliserar fler till att delta och därigenom jämnar ut dem. Uppsatsen är en meta-studie som analyserar studiers operationaliseringar av politiskt deltagande utifrån hur svåra de är, samt undersöker hur detta påverkar om de finner stöd för den teori de testar. Resultatet visar att det finns en stor spridning i hur svåra operationaliseringarna är och att svårighetsgraden, framförallt för onlinedeltagandet, har effekt på om studien finner stöd för teorin den testar.Uppsatsen visar att internet har förstärkande effekter på de klyftor som finns inom politiskt deltagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)