Barns tankar om lek : en kvalitativ intervjustudie

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Författare: Johanna Bergström; Eleonore Eckervig; [2010]

Nyckelord: Förskola; genus; lek; kön;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att undersöka vilka eventuella likheter och skillnader som finns, mellan två förskolor, i hur pojkar och flickor tänker om leken. Den ena förskolan hade som fokus att arbeta med språk och matematik på ett lekfullt sätt, den andra förskolan använde i sitt arbete en medveten genuspedagogik. I studien har barns upplevelser och tankar varit den centrala utgångspunkten och behandlats som det korrekta. Vi valde kvalitativ intervju som metod och genomförde intervjuerna på de två olika förskolorna vid fyra tillfällen. Underintervjuerna användes en diktafon. Av det insamlade materialet skrev vi utskrifter. Resultatet visade på både likheter och skillnader, både mellan förskolorna men också mellan pojkarna och flickorna. De svar vi fått från barnen har givit oss nya tankar och funderingar kring detta område. I slutet av arbetet presenteras därför förslag till vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)