FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN I OFFENTLIG SEKTOR En studie om samverkans förutsättningar inom arbetsmarknadsprojektet Etableringslyftet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Samverkan i den offentliga sektorn, mellan kommuner och mellan statliga myndigheter, och också mellan statliga myndigheter och kommuner har blivit ett allt vanligare sätt att lösa samhälleliga utmaningar på. Den s.k. sektoriseringen av den offentliga förvaltningen har gjort att organisationerna blivit alltmer specialiserade, och därför mer beroende av samverkan med andra organisationer. Detta synliggörs tydligt bland individer som har sammansatta problem och behöver hjälp från flera olika myndigheter.Denna studie har sin utgångspunkt i ett samverkansprojekt som heter Etableringslyftet mellan tre kommuner i norra Stockholms län. Här samverkar Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun samt Sollentuna kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen Arlandaregionen.Genom samverkan vill man uppnå högre sysselsättning bland kommunernas nyanlända invånare och tillämpa mer individanpassade metoder för att få nyanlända närmare arbetsmarknaden. Studiens övergripande syfte är att med hjälp av kvalitativa metoder undersöka vilka förutsättningar som krävs för effektiv samverkan mellan kommun och myndighet, samt undersöka hur denna samverkan på olika vis försvåras. För att besvara dessa frågor genomförs en teoritestande studie som utgår från en befintlig teori om ’’collaborative governance.’’ Materialet består av kombinerade informant- och respondentintervjuer med centrala personer inom projektet samt kompletterande relevant dokumentation.Resultatet visar att de testade förutsättningarna för samverkan; incitament att delta, historiska relationer samt fördelning av maktresurser till olika grad är viktiga förutsättningar för en god samverkan inom projektet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)