När (mar)drömmen blir till verklighet: En studie av kvinnors upplevelser av trafficking

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Trafficking är ett globalt samhällsproblem. En majoritet av den trafficking som sker syftar till att utnyttja och exploatera kvinnor sexuellt och det finns därmed ett starkt samband mellan trafficking och sexindustrin. Syftet med denna uppsats var att utifrån ett intersektionellt perspektiv analysera strukturella faktorer så som globalisering, klass och kön och vilken inverkan dessa har på trafficking. Dessa faktorer analyserades med hjälp av levnadsberättelser om kvinnor som varit en del av traffickingindustrin, återberättade av kvinnorna själva eller någon dem närstående. I analysen diskuterades bland annat begreppen trafficking, prostitution och omsorg samt deras relation till varandra. Resultatet av studien visar på en djup komplexitet i problematiken då strukturella faktorer som globalisering, klasstillhörighet samt ojämlikhet mellan könen spelar en avgörande roll för om en kvinna kommer bli en del av traffickingindustrin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)