Mötesplats : En studie om Noaks Ark Nordvästra Skånes Stödverksamhet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Maria Holgersson; [2003]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Problem/Bakgrund: Uppsatsen är en undersökning om hur hiv-smittade upplever Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet. Min frågeställning är; Vad fyller Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet för funktion som mötesplats för de åtta hiv-positiva medlemmarna som ingår i denna studie? Kan Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet erbjuda en träffpunkt för dessa medlemmar, där de kan känna grupptillhörighet och få ett fullt socialt erkännande? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om de hiv-smittade som ingår i studien upplever att Noaks Ark Nordvästra Skånes stödverksamhet bidrar till att ge dem en bättre livskvalitet och en harmonisk livssituation. Utgångspunkter: Utgångspunkten för uppsatsen är en metoddel som beskriver hur jag ska gå tillväga för att uppnå syftet med min undersökning. Vidare följer en litteraturgenomgång som belyser undersökningens teoretiska anknytning. Därefter vävs det teoretiska och empiriska materialet samman i en analys och diskussion. Slutsats/Resultat: Slutsatserna är att de är av yttersta vikt att stödja och uppmuntra kvinnor och män med hiv, att söka sig till organisationer för att få psyko-socialt stöd. Det sociala nätverket och stödet på Noaks Ark är av största vikt för samtliga respondenter. På Noaks Ark kan medlemmarna utbyta tankar och reflektioner om sjukdomen och olika situationer med såväl personal som medlemmar. Personalen och medlemmarna tillfredsställer deras behov av att bli bekräftade, respekterade, sedda samt tröstade i svåra situationer. Intervjuerna tyder på att de åtta respondenterna upplever att dessa relationer är betydelsefulla för deras känsla av en god livskvalitet samt en harmonisk livssituation. Nyckelord: Hiv, Noaks Ark, socialt stöd, nätverk, stigma, avvikelse, stämpling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)