Barns inflytande i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv : En kvantitativ enkätstudie med 55 pedagoger i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med arbetet har varit att få kunskap om vilket inflytande barnen har över verksamheten i förskolan utifrån ett förskollärar- och barnskötarperspektiv. Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, menar att barnen har rätt till ett reellt inflytande i förskolan. Även skollagen beskriver att barnen ska ha rätt till inflytande i verksamheten. Vårt metodval är en enkätundersökning för att undersöka pedagogens perspektiv på begreppet inflytande. Studien undersöker även hur barns inflytande visar sig i praktiken på förskolan när det kommer till möjligheter och hinder ur ett pedagogperspektiv. Analysen sker ur ett postmodernistiskt perspektiv där fokus ligger på barnsyn och makt. Resultatet visar att pedagogerna har olika syn på vad begreppet inflytande innebär. Det visar även att det finns hinder för barns inflytande när det kommer till det organisatoriska, traditionella ramar och vuxenmakt. Resultatet visar att arbetssätten med barns inflytande på berörda förskolor till stor del handlar om att ha en öppen kommunikation med barnen och att ta tillvara på och anpassa verksamheten efter barnens intressen. Det visas dock att även fast pedagogerna har en vilja att ge barnen inflytande finns det en viss dold styrning och vuxenmakt från deras håll. I studien framkommer att pedagogernas uppfattning av begreppet inflytande skiljer sig från hur de uttrycker att de arbetar med inflytande i förskolan. Denna skillnad kan bero på komplexiteten i begreppet, och kan leda till att förskolornas arbete med inflytande skiljer sig åt beroende på pedagogernas tolkning av begreppet. I studien synliggörs att pedagogerna har en vilja att ge barnen inflytande över verksamheten, men i praktiken finns det faktorer i förskolan som hindrar detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)