Barnmorskors erfarenheter och upplevelser av att stödja och assistera födande kvinnor med förlossningsrädsla – en intervjuvstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Ett fåtal studier beskriver barnmorskans upplevelser av att assistera kvinnor med förlossningsrädsla under barnafödande. Ökad kunskap om barnmorskors erfarenheter av att ge stöd och assistera förlossningsrädda kvinnor kan bidra till att uppmärksamma barnmorskors arbete och på så sätt kunna vara ett bidrag till att utveckla vården för dessa kvinnor. Syfte: undersöka barnmorskors upplevelse och erfarenhet av att stödja och assistera födande kvinnor med förlossningsrädsla. Metod: kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats, baserad på intervjuer av barnmorskor. Semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor användes. Resultat: De 14 barnmorskor som intervjuades arbeta på fyra förlossningsavdelningar på tre sjukhus i södra Sverige, sex hade erfarenhet av att arbeta förberedande under graviditet inom team för förlossningsrädda. Analysen ledde till ett tema Med kvinnan i fokus med begränsade resurser och fem kategorier Bekräfta kvinnan med god kommunikation, Skapa en stödjande relation, Vikten av att ha tillgång till olika resurser samt verktyg, Det finns många hinder för att ge förlossningsrädda kvinnor gott stöd och Att stödja förlossningsrädda kvinnor är både ett krävande och utvecklande arbete. Konklusion: Individuellt och kontinuerligt stöd var centralt för att kunna assistera förlossningsrädda kvinnor. Barnmorskorna beskrev att de inte hade möjlighet ett ge optimal vård då de oftast hade hand om flera kvinnor samtidigt. Hög arbetsbelastning, tidsbrist, brist på fortlöpande utbildning inom förlossningsrädsla påverkade barnmorskors möjlighet att stödja förlossningsrädda kvinnor. En individanpassad förlossningsplan med realistiska förväntningar och gott kollegialt stöd var betydelsefullt för barnmorskorna. Framtida forskning får visa hur förlossningsplaner och vården ska utformas för förlossningsrädda kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)