Effektivisering av lönehantering : En kvalitetsinriktad fallstudie vid löneadministrationen i Sida

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Industriell teknik

Sammanfattning: Organisationer är utformade efter komplexa system med flertalet enheter och avdelningar. Varje avdelning består av interna processer och ytterligare processystem som länkar samman de olika enheterna inom organisationen. Kommunikation mellan avdelningarna är av stor vikt för att organisationen skall uppnå sina satta mål. Arbetet behandlar förbättringsmöjligheter och studien önskar skapa en större förståelse för hur en organisation kan förbättra värdeflödet mellan interna processer. Syftet med arbetet är att förbättra rutinen för hanteringen av löner vid löneadministrationen i organisationen, Sida. Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Förarbetet behandlades i mening att skapa en större uppfattning kring förbättringsmöjligheter i Sidas processbeskrivning, Hantera löner för avdelningen Löneadministration. Förbättringsområdet som identifierades under genomförd förstudie var, inflödet och kommunikationskanalen från HR-avdelningen till löneadministration bör effektiviseras för att minska dubbelarbete och tidsförlust. Arbetet baseras på ett kvalitativt metodval, forskningsansatsen är abduktivt och datainsamlingen har bearbetats via dokumentationsstudie och intervjustudie. Facklitteraturen redovisas utifrån teoretiska begrepp kring kvalitetstekniska termer, kommunikation, processer och verksamhetsutveckling. I resultatet presenteras data från de två delarna, dokumentationsstudie och intervjustudie. Dokumentationsstudien identifierar processflödet för att kunna grunda resultatet på en nulägesbeskrivning och processbeskrivning för hanteringen av löner. Intervjustudie urskiljer de bakgrundsliggande faktorer som har format nuläget och förhållandet mellan HR-avdelningen och löneadministrationen. Vilka beslut som har resulterat i den rådande situationen för löneadministrationen och format processen för hanteringen av löner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)