Inkubatorers påverkan på entreprenörers motivation : En kvalitativ studie om hur inkubatorsupport påverkar entreprenörers motivation att driva företag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Genom sin innovation har entreprenörer en viktig roll i samhället för att skapa affärsmöjligheter och föra ekonomin framåt. Entreprenörer stöter ofta på svårigheter när de startar företag, exempelvis begränsade resurser och brist på erfarenhet. Detta innebär att det är viktigt att entreprenörerna håller sig motiverade vid detta stadiumi den entreprenöriella processen. Till sin hjälp finns organisationer som kallas inkubatorer, vars funktion är att främja utvecklingen av nya affärsidéer.Syftet med denna studie är att undersöka hur inkubatorsupport påverkar entreprenörers motivation till att driva företag. För att skapa oss en förståelse har vi tagit fram forskning och teorier kring entreprenöriella egenskaper, begreppet motivation, vad som motiverar entreprenörer och vilket stödinkubatorer erbjuder. Detta för att undersöka hur inkubatorsupport påverkar entreprenörers motivation. Det finns ett gap i den befintliga forskningen angående vilken effekt inkubatorsupport har på entreprenörers motivation och sambandet mellan dessa. Vårt arbete är en kvalitativ studie där vi intervjuat entreprenörer och affärscoacher som i dagsläget befinner sig på inkubatorer. Detta har utförts på tre inkubatorer i Umeå. Vi har intervjuat totalt tio respondenter, varav sju entreprenörer och tre affärscoacher som arbetar på inkubatorer, för att skapa en förståelse för hur inkubatorsupport påverkar entreprenörernas motivation.Resultatet vår studie visar är att det finns vissa inkubatorsupport påverkar entreprenörernas motivation. Ett exempel är att inkubatorer bidrar med en entreprenöriell miljö, där vårt resultat tyder på att denna miljö även är motiverande för entreprenörer. Det uppkom även många motivationsfaktorer som vi inte kunnat identifiera i tidigare forskning, exempelvis att entreprenörerna får göra det de tycker är roligt. Utöver detta gav inkubatorer stödinom vissa områden som vi inte funnit i befintlig forskning, som att entreprenörerna erbjuds olika former av utbildning.Denna studie är av praktisk nytta för både entreprenörer och inkubatorer, samt samhället i stort. Entreprenörer har nytta av att veta hur deras motivation kommer påverkas av att vistas på en inkubator. Inkubatorer har nytta av denna studie genom att de får konkret forskning kring vilka stödentreprenörerna betraktar som mest värdefull. Studien kan även ha ett praktiskt bidrag till samhället genom att staten får veta vilken effekt inkubatorer har på entreprenörer. Entreprenörer är viktiga för ekonomisk utveckling, vilket styrker den praktiska nyttan av vår studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)