Hur praktiseras open-book management inom detaljhandeln? En studie av tre Maxi ICA Stormarknad

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: För att företag ska klara sig i den hårda konkurrenssituationsom råder idag krävs att de ständigt förändras. Dessa förändringar bör genomföras påett sådant sätt att de gynnar företagets prestation genom att öka medarbetarnasmotivationsnivå. Att dra nytta av företagets humankapital blir allt viktigare då det somdriver lönsamhet och tillväxt i ett företag rör sig från utnyttjandet av fysiska resurser tillatt använda sitt icke‐materiella kapital optimalt. Utmaningen företagen ställs inför idagär att ständigt förbättra sin prestation för att locka kunder och klara konkurrensen. Meddetta i åtanke är open‐book management (OBM) en relevant metod att diskutera då densyftar till att öka företagets prestation genom att öka medarbetarnas motivation. OBM ären metod som innebär att alla inom organisationen ska delges finansiell information,engageras i beslutsfattandet och uppmuntras att agera som om de vore ägare.Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara och diskutera metoden open‐bookmanagement samt beskriva hur den kommer till uttryck i tre olika ICA‐butiker inomprofilen Maxi.Metod: Vi har genomfört intervjuer med nyckelpersoner på olika positioner i tre MaxiICA Stormarknad. Det empiriska material vi fått har sedan analyserats med hjälp av denteoretiska referensram vi skapat oss genom studier av forskning och litteratur inomämnet open‐book management. Därefter har vi fört en diskussion gällande butikernassätt att praktisera metoden för att avslutningsvis delge de slutsatser vi kommit fram till.Resultat och slutsatser: Studien har visat att butikerna praktiserar OBM. Butikernaanvänder dock olika delar av metoden och har implementerat styrsättet på olika sätt.Dessutom ser vi en vilja bland butikerna att använda sig mer av styrsättet i framtiden.Att kommunicera, motivera och styra organisationen med hjälp av finansiell informationkan alltså vara framtidens managementstrategi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)