Partnervalet i uppmärksamhetsekonomin, en kvalitativ studie av Tinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Följande uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka Tinder och Tinder-användares upplevelser. De övergripande frågorna som önskas besvaras är: Vad händer när människor söker kärleks- och sexpartners via en plattform som Tinder? Hur påverkar detta användarnas intentioner, känslor och förståelse? Mitt tillvägagångssätt har varit en kombination av kvalitativa metoder däribland intervjuer och diskussionsforum på nätet. Med Eva Illouz hjälp har Tinders infrastruktur knutis samman med den historiska omdaningen av partnervalets ekologi och arkitektur. Här har exempelvis Tinders betoning på det visuella förståtts gå i linje med det framväxande och avgörande kriteriet ”sexighet”. Mot bakgrund av mitt andra teoretiska spår uppmärksamhetsekonomin framhåller jag att Tinder främst ackumulerar kapital genom att fånga och sälja uppmärksamhet. Genom distinktionen hård och mjuk uppmärksamhetsekonomi har jag belyst hur Tinders kapitalackumulation formar användarna att agera efter liknande principer. Något som gynnar Tinder, då det skapar en kontinuerlig produktion av uppmärksamhet. Omformningsprocessen har förklarats med begreppen själv-varufiering och bekräftelse-kapitalist. Jag har även tolkat de känslomässiga konsekvenserna av denna process, som visat sig speciellt slitsam om man har intentionen att finna en långvarig relation. Vilket går stick i stäv med Tinders mål att fånga uppmärksamhet. Det är min slutsats att Tinders främsta syfte inte är att underlätta sökandet av en partner utan att få användarna att fortsätta använda appen och producera uppmärksamhet. Användarna på Tinder utför ett icke-erkänt arbete, vilket kan likställas vid en exploatering som sker i det tysta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)