Aktiesplit – En uppdelning av både aktier och ägare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Att undersöka om en aktiesplit förändrar svenska bolags ägarstruktur samt att förklara och analysera en eventuell förändring. Vidare ämnar uppsatsen att jämföra resultatet på den svenska marknaden med en tidigare amerikansk studie. Resultatet visade på en ökning av totala antalet aktieägare i företag som har utfört en aktiesplit. Ingen förändring i ägarproportioner efter en aktiesplit kunde påvisas. Resultatet, likt en tidigare studie på den amerikanska marknaden, gav stöd åt signalhypotesen: en aktiesplit skickar positiva köpsignaler till investerare. Likviditetshypotesen kunde inte styrkas och motivet för en aktiesplit utifrån agent-principal teorin realiseras inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)