Att identifiera och förstå förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete - en kvalitativ studie utifrån KASAM

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Sophia Stenfeldt; Malin Stenmark; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractSyfte: Skollagen skriver fram att skolan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men Skolinspektionens årsrapporter visade att det åtgärdande arbetet dominerade. Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger i grundskolan identifierade och förstod det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet genom att fylla begreppen med empiriskt grundat innehåll.Teori: Det sociokulturella perspektivet samt Antonovskys teori KASAM var studiens teoretiska referensram. Det sociokulturella perspektivet fokuserade på hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet diskuterades och utvecklades i den språkliga praktiken elevhälsan. KASAM användes som redskap för att fylla begreppen med innehåll och för att förstå dessa utgick studien från begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inom KASAM.Metod: Metoden var kvalitativ och bestod av tio semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger. Informanterna tillhörde alla yrkeskategorin specialpedagoger och var alla verksamma i grundskolan. Empirin analyserades i termer av bricolage och tematisk analys i kombination med KASAM-begreppen.Resultat: KASAM kunde vara till hjälp när det kom till att undersöka hur specialpedagoger identifierade och förstod begreppen förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. När skolorna på samtliga nivåer lyckades med detta upplevde specialpedagogerna att det blev lättare att identifiera och förstå arbetet, för att främja hälsa och lärande. Studien visade att förebyggande arbete som förstods utifrån begriplighet utgick från samsyn och samspel. Hanterbarheten förutsatte att riskfaktorer uppmärksammades och hanterades i tid samt omvandlades till friskfaktorer. När elevperspektivet antogs skapades meningsfullhet. Det hälsofrämjande arbetet som förstods utifrån begriplighet var värdegrundsuppdraget. Hanterbarhet skapades genom inkludering och meningsfullhet bottnade i goda föränderliga lärmiljöer. Slutsatserna som drogs synliggjorde att KASAM kund

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)