"Jag är svensk men..." : En kvalitativ studie om inre konflikter hos svenskfödda ungdomar med utländsk bakgrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ studie i sociologi, som baseras påintervjuer med svenskfödda ungdomar som känner tillhörighet med tre olika kulturella bakgrunder. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som kan utgöra enmöjlig inre identitetskonflikt för ungdomar som innehar flera kulturella identiteter, samt hur dessa hanterar denna. Fokusi denna studie kommer ligga på ungdomar som haft sin socialisation i Sverige men som vuxit upp med förhållanden som skiljer sig från de svenska förhållandena. Det kommer att diskuteras hur ungdomarna upplever sig själva i förhållande till det svenska samhället samt vilken kulturell bakgrund de upplever att de identifierar sig mest med.Resultatet visar att utvalda respondenter upplever att det inte existerar någon identitetsproblematik. Däremot uttrycker respondenterna att det finns ett antal faktorer som påverkar hur dessa ungdomar, som känner tillhörighet till flera kulturella bakgrunder, upplever sin positionering i det svenska samhället. Detta i sin tur leder till inre konflikter hos ungdomarna. Resultaten visar att den möjliga konflikten som uppstår, grundar sig i den primära socialisationen som kolliderar med samhällets rådande normer. Detta har lett till att en annorlunda uppfostran påverkat synen på dem själva samt etniska svenskars syn på dessa ungdomar. Resultatet analyserades med hjälp av utvalda teorier som behandlar identitet, socialisation samt rollteori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)