Föräldrar separerar, men inte från barnen : en studie om socialtjänstens handläggning enligt Föräldrabalken 6:20

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Sammanfattning:

Denna studie är en beskrivning av två socialtjänsters olika handläggningsstrategier i samband med att de lämnar upplysningar till domstolen i mål om vårdnad, boende och umgänge och motiven till de olika strategierna. Vårdnadstvister som tas upp i domstol är en lång process och kan vara påfrestande både för barnet och föräldrarna. Om föräldrarna i en vårdnadstvist vänder sig till domstolen involveras även socialtjänsten. Detta då domstolen enligt Föräldrabalken ska begära in upplysningar om barnet och föräldrarna från socialtjänsten. Inför dessa upplysningar väljer vissa kommuner att samtala med föräldrarna medan andra kommuner inte gör det. I två fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare delges synsättet på vilken betydelse detta samtal kan ha utifrån ett konfliklösningsperspektiv samt synen på deras handläggningsstrategier. Resultatet visade att de olika kommunerna hade olika synsätt på samtal med föräldrarna i detta skede och om samtalet har någon påverkan ur ett konfliklösningsperspektiv. Vidare framkom det att de var medvetna om innehållet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)