Varför Jehovas vittnen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Jordanka Doneva; [2008]

Nyckelord: Jehovas vittnen;

Sammanfattning:

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som består av intervjuer med medlemmar i Jehovas vittnen, icke medlemmar samt avhoppare. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer det är som bidrar till att människor väljer att ansluta sig till Jehovas vittnen. För att få en bredare bild av Jehovas vittnes organisation har jag valt att även utföra tre intervjuer med avhoppare. Intervjuerna med Jehovas vittnen utfördes gruppvis på Rikets sal i Halmstad medan intervjuerna med övriga respondenter som icke är Jehovas vittnes utfördes i hemmet eller på arbetsplatsen. Intervjuerna med avhopparna skedde till via mail och telefon. Jag kommer att ta upp respondenternas sätt att resonera kring valet de har gjort och även ta upp vad och hur icke vittnena resonerar om Jehovas vittnen. Avhopparnas´intervjuer belyser ytterligare hur organisationen inom Jehovas vittnen fungerar samt hur de hade det under tiden som vittnen. Uppsatsen kommer att belysa hur Jehovas vittnen resonerar kring valet att vara Jehovas vittne. Jag får ta del av deras synsätt om hur det är att leva i ett samfund som Jehovas vittnen. Jag

kommer även att presentera och diskutera de tankar som icke vittnen har om Jehovas vitten samt avhopparnas syn på organisationen. Efter den sociologiska analysen följer en slutdiskussion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)