Vård i livets slut. En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: Att möta döende patienter är en av de svåraste uppgifterna en sjuksköterska ställsinför, trots detta är vård av döende patienter inte ett prioriterat ämne inomsjuksköterskeutbildningen. Den palliativa vården i Sverige ska följa fyra grundstenar: Symtomkontroll,tvärprofessionellt teamarbete, bra relation och kommunikation med patienten, anhöriga och denövriga personalen samt stöd till anhöriga, både under sjukdomstiden samt efter dödsfallet. Syfte: Attbelysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda döende patienter utanför specifika palliativavårdenheter. Metod: En litteraturstudie har gjorts med artikelsökningar i databaserna Cinahl ochPubMed. 12 artiklar, varav 10 kvalitativa och 2 kvantitativa, vilka motsvarade studiens syfte, valdes utför analys. Resultat: Sjuksköterskor som arbetar med patienter i livets slut upplever en stor bredd avkänslor som innefattar allt ifrån stress, oro och misslyckande till att uppleva vården som givande,värdefull och positiv. Relationerna i teamet var en viktig del för många sjuksköterskor som oftauppfattade framför allt relationen till läkarna som hämmande och en källa till frustration och oro.Även relationen till patienten är av stor vikt för vissa sjuksköterskor, vilka hävdar att de genom attutveckla en bra relation till patienten kan ge en god omvårdnad, medan andra sjuksköterskor iställetförsöker hålla en känslomässig distans för att orka med sitt yrke. Hur sjuksköterskor upplever en godvård i livets slut skiljer sig åt men mycket grundar sig på egna erfarenheter samt egna uppfattningarom hur man vill att omvårdnaden ska se ut. Slutsatser: Alla sjuksköterskors upplevelser av att vårdapatienter i livets slutskede är individuella. Trots detta är det tydligt att många sjuksköterskor kännersig otrygga med att vårda döende patienter. Detta skulle kunna leda till en sämre omvårdnad om enpatientgrupp som är i stort behov av just omvårdnad, något vi anser behöver uppmärksammas merän vad det gör idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)