Gated communities i staden : en undersökning om hur det offentliga rummet påverkas samt vilka konsekvenser det har för svensk stadsbyggnad

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Det offentliga rummet utgör en viktig roll i staden. Det fungerar som stadens knutpunkt där mänskliga möten sker och kunskapsutbyten genereras. Det talas mycket om hur Gated Communities påverkar de boende i området men hur påverkas omgivningen, rättare sagt det offentliga rummet? Syftet med kandidatuppsatsen är att utreda Gated Communities och dess roll i stadsplaneringen i Sverige. Metoden omfattade en litteraturundersökning där dokumentgranskning utredde begreppet och dess roll i staden. Två platsbesök bidrog till analysen av konsekvenserna på det offentliga rummet. Litteraturstudien utgick från Jan Gehls kriterier om det offentliga rummet och Edward J. Blakely och Mary Gail Snyders teorier om Gated Communities. I resultatet sammanställdes undersökningen i en analys där vi ställde oss frågan; hur påverkar Gated Communities det offentliga rummet och stadslivet? I resultatdelen kom vi fram till direkta och indirekta konsekvenser av Gated Communities och genom platsbesöken såg vi att enskilda stadsbyggnadselement ger konsekvenser på det offentliga rummet. De slutsatser som dragits i arbetet är att Gated Communities förändrar uttrycket av det offentliga rummet där barriärer utgör kärnan till problem som segregation och klyftor mellan människor. Säkerhetsåtgärder som grindar och murar ger ett exkluderade uttryck på den offentliga miljön. Andra slutsatser är att Gated Communities utarmar staden på mänsklig aktivitet och skapar otrygghet i det offentliga rummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)