Stress och patientsäkerhet : En litteraturöversikt om sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett växande problem inom vården, och de krav som ställs i förhållande till otillräckliga resurser skapar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur kan leda till stress och ohälsa. Sjuksköterskans profession innebär ett stort ansvar då hon ska ge en god omvårdnad till alla som behöver och samtidigt agera arbetsledare samt organisera omvårdnadsarbetet. Den arbetsrelaterade stressen kan leda till konsekvenser som psykiska problem, nedsatt koncentrationsförmåga och svårigheter att sova. Syfte: Syftet var att undersöka arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor och dess möjliga påverkan på patientsäkerheten. Metod: En litteraturöversikt har genomförts. Resultatet är baserat på tolv kvalitativa och kvantitativa studier som valdes från databaserna PubMed och Cinahl Complete. Resultat: Litteraturöversikten resulterade i två huvudteman och fem underteman som beskriver de vanligaste arbetsrelaterade stressfaktorerna hos sjuksköterskor och hur dessa påverkar patienterna. De två huvudteman som framkom var: arbetsrelaterade stressfaktorer som påverkar sjuksköterskan och faktorer som påverkar patientsäkerheten. De fem underteman som framkom var arbetsbelastning, samarbete och arbetsledning, skiftarbete, sociala interaktionen, vårdskador- och längre vårdtider. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån litteraturöversiktens styrkor och svagheter. Resultatet diskuteras under tre rubriker som utgår från Jean Watsons karativa faktorer: Inge tro och hopp, stödja, skydda och/eller förbättra den psykiska, fysiska, sociala och andliga miljön och att tillgodose mänskliga behov. Diskussionen förs i relation till Jean Watsons omvårdnadsteori, litteraturöversiktens bakgrund, författarnas egna reflektioner samt annan relevant forskning. Detta för att skapa en djupare förståelse för sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)